บอร์ดเสียบโปสเตอร์

บอร์ดเสียบโปสเตอร์ใช้ได้สองหน้าโดยติดเทปด้านหลังโปสเตอร์ และสำหรับติดเอกสาร ติดโครงงานต่างๆ ติดโปสเตอร์ ติดประกาศ